Sijoituksen tuoton laskeminen

Tuoton laskeminen [kuva]

Tuoton laskeminen on taloudellisessa mielessä arvonluonnin määrän laskemista pääomalle. Pääoma on tässä tapauksessa jotain, jolla on rahallisesti mitattava arvo, joka voi tuottaa edelleen. Pääomaa ovat esimerkiksi kiinteistöt, asunnot, metsä ja arvopaperit, vaikka jokin erikoisosaaminen voidaan ajatella myös pääomana. Tuotto voidaan laskea kaikille pääomalajeille samalla perusperiaatteella. Katsotaan tuoton laskentaa esimerkkien kautta.

Tuottoa pääomalle

Tuottoa mitataan monilla mittareilla, kuten sijoitetun pääoman tuotto, oman pääoman tuotto tai kokonaispääoman tuotto. Näissä näkökulmana on usein yrityksen tehokkuus- tai kannattavuuslaskenta, mutta periaate on samankaltainen myös yksityissijoittajalle: Sisältääkö sijoitettu pääoma omien varojen lisäksi velkapääomaa, eli velkavipua ja onko tuotosta vähennettävä velkapääoman kulut tai muut kulut.

Keskitytään artikkelissa sijoittajan näkökulmaan, jossa pääoman lähteeseen ei oteta kantaa, vaan se on arvoa tuottava sijoitettu pääoma.

Tuotto pääomalle voidaan laskea kahdella eri periaatteella, joko yksinkertaisesti tai koronkoron periaatteella, eli efektiivisenä tuottona. Yksinkertainen tapa tarkoittaa, että tuotto lasketaan aina vain alkupääomalle yhdelle aikajaksolle. Koronkoron tapa tarkoittaa, että tuotto lasketaan kertyvälle pääomalle usealla aikajaksolla.

Koronkoron tapa on yleisin tapa laskea sijoitustuottoja, esimerkiksi osakkeille. Yksinkertainen tapa tulee kyseeseen useimmiten velkakirjasijoituksissa, kun kuponki maksetaan vain nimellisarvolle eikä sitä sijoiteta uudelleen. Myös lainakorot lasketaan yksinkertaisen periaatteen mukaan vain pääomalle.

Tuottolaskennan esimerkkejä

Oletetaan, että sijoittajalla on osakkeeseen sijoitettavaksi 1000 € pääoma, jolle saadaan 5 % vuosituotto. Kolmen vuoden päästä sijoituksen arvo on

 • 1000 x 5 % = 50 €, joten 1. vuoden pääoma tuottoineen 1000 + 50 = 1050; 2. vuoden tuotto 1050 x 5 % = 52,5 € ja pääoma 1050+ 52,5 = 1102,5; 3. vuoden tuotto 1102,5 x 5 % = 55,1 € jolloin alkuperäinen pääoma on kasvanut 3. vuoden lopussa 1157,6 euroon. Laskenta näin on hieman kömpelöä, joten lyhyemmin

 • 1000 x ( 1 + 0,05 ) x ( 1 + 0,05 ) x ( 1+0,05 ) = 1157,6 €, tai vieläkin lyhyemmin

 • 1000 x ( 1 + 0,05 ) ^3 = 1157,6 €.

 • Jos tuotto olisi laskettu yksinkertaisella tavalla, saataisiin tuotoksi 1000 x 0,05 x 3 = 150 € ja kertyneeksi pääomaksi 150 + 1000 = 1150 €.

Osakesijoituksissa jokaisena vuotena edellisen vuoden kertyneelle pääomalle saadaan uusi tuotto. Kertynyt pääoma voi olla lopulta myös alkupääomaa pienempi, joka luonnollisesti tarkoittaa tappiota, eli tuotto on ollut negatiivinen.

Laskentaa voidaan tarkentaa monella tapaa, kuten sisällyttämällä kuluja tai tekemällä laskenta muille aikajaksoille kuin tasavuosille. Tällöin puhutaan käytännössä efektiivisestä tuotosta. Esimerkin tuotto 157,6 ( 1157,6 – 1000 ) on myös periaatteessa efektiivinen 3 vuoden tuotto, mutta yleensä puhutaan vain tuotosta.

 • ( 1 + 0,05 ) ^3 -1 x 100 = 15,76 % joka muunnettuna efektiiviseksi vuosituotoksi on

 • ( 1 + 0,05 ) ^( 1 / 3 ) -1 x 100 = 5,00 %, eli alkuperäinen nimellistuotto on sama kuin 3 vuoden tuoton efektiivinen vuosituotto.

Tuoton laskennassa on myös eroa, lasketaanko tuotto päiväperusteisesti, vuosiperusteisesti tai jollain muulla tuotonlaskentavälillä.  Efektiivinen tuotto lasketetaan esimerkiksi

 • Vuosittain ( ( 1 + 0,05 / 1 ) ^1 -1 ) x 100 = 5,000 % (joka siis sama kuin ilmoitettu vuosituotto, tai nimellinen tuotto)

 • Puolivuosittain ( ( 1 + 0,05 / 2 ) ^2 -1 ) x 100 = 5,0625 %

 • Kuukausittain ( ( 1 + 0,05 / 12 ) ^12 -1 ) x 100 = 5,1162 %

 • Päivittäin ( ( 1 + 0,05 / 365 ) ^365 -1 ) x 100 = 5,1267 %

 • Jatkuvana ( e ^0,05 -1 ) x 100 = 5,1271 %

tuottokaavat.pngYleensä arvopaperituottojen laskennassa käytetään päiväperustaa, sillä osakkeita on mahdollista ostaa ja myydä päivittäin. Kiinteistö- ja metsäsijoittamisessa tuotto lasketaan todennäköisimmin vuosi-, puolivuosi-, tai vuosineljännesperusteisesti. Lainakorkolaskut tehdään useimmiten päiväkorkoperusteisesti pääomalle.

Katso myös: Miten lainan korko lasketaan?

Päiväperusteinen tuoton laskenta:

 • ( ( 1 + ( 0,05 / 365 ) ) ^365 – 1 ) x 100 = 5,1 %, joten alkuperäisen esimerkin 1000 € tuotto 1. vuonna olisi 0,051 x 1000 = 51 €, toisena vuonna 0,051 x 1051 = 53,6 ja koko pääoma olisi kolmantena vuonna 1000 + 51 + 53,6 + 56,3 = 1160,9 € eli 2,3 euroa enemmän ( 1160,9 – 1157,6 ) kuin vuosiperusteisesti laskettuna, kuten yllä tuotonlaskentavälin mukaan laskettiin.

 • Tuoton laskenta on helppoa myös esimerkiksi 170 päivän ajalle: Jos vuosituotto on 5 %, on tämä 170 päivän aikana ( ( 1 + ( 0,05 / 365 ) ) ^170 -1 ) x 100 = 2,4 % efektiivisesti pääomalle. Laskeminen onnistuu efektiivisesti mille aikajaksolle tahansa, kun kaava kirjoitetaan

 • ( ( 1 + ( 0,05 / 365 ) ) ^( 365 x ( 170 /365 ) ) -1 ) x 100, eli 170/365 on aikajakson muunto.

Kulujen sisällyttäminen tuottoon:

 • Oletetaan sijoitus 5 % tuotolla 1000 € pääomalle 1 vuoden aikana, josta lisäksi maksetaan kuukausittain 1 euron säilytyspalkkio. Säilytyspalkkiot ovat vuoden aikana 1 x 12 = 12 €. Tuotto ilman kuluja olisi 1. vuonna 50 €, joten säilytyspalkkion huomioinnin jälkeen vuosituotto on 50 -12 = 38 € tai 38 / 1000 x 100 = 3,8 %.

 • Koska kulut olisi vähennettävä joka kuukausi kertyvästä pääomasta, voidaan tuotto laskea tuotto tarkemmin kuukausiperusteisesti 0,05 / 12 x 1000 = 4,2 €, josta vähennetään vielä 1 € säilytyspalkkio eli 1. kuukauden tuotoksi tulee 3,2 €.

 • 12. kuukauden tuotoksi tulee 3,3 €, koska koronkorko vaikuttaa laskentaan vuotta pienemmällä tuoton laskentavälillä. Koko vuoden tuotoksi tulisi pyöreästi 39 €, joka on lähes sama kuin vuosiperusteisesti laskettu 38 € tuotto.

Tuottojen laskennassa huomioitavia tekijöitä on siten pääoma, tuotonlaskentaväli, aikajakso, kulut ja vuosituotto. Laskentakaava on samankaltainen läpi kaikkien tuottolaskentojen, mutta laskentaa voi tarkentaa haluamallaan tavalla. Edellä mainitut esimerkit koskivat tuoton laskemista, kun kaikki tekijät tunnetaan eli käytännössä historiallisen tuoton laskemista.

Odotetun tuoton laskenta

Jos tulevaisuuden tuottoja halutaan laskea ja ennakoida kannattavuuspohjaisesti, on mentävä tuottolaskennassa vielä syvemmälle odotetun tuoton ja tuottovaatimuksen vertailuun. Tällöin on tehtävä oletuksia tuoton laskennassa.

Tehdään esimerkiksi 3 skenaariota: A) Tuotto on -5 % ja todennäköisyys 20/100, B) Tuotto on 5 % ja todennäköisyys 50/100, C) Tuotto on 10 % ja todennäköisyys on 30/100.

Odotettu tuotto on tuottojen ja skenaariotodennäköisyyksien tulojen summa:

 • ( ( -0,05 x 0,2 ) +  ( 0,05 x 0,5 ) +( 0,1 x 0,3 ) ) x 100 = 4,5 % (todennäköisyyksien summan on oltava 1 tai 100 %).

Esimerkissä odotettu tuotto on positiivinen 4,5 %, vaikka A skenaarion tapahtuessa toteutunut tuotto on pahimmillaan negatiivinen -5 %. Skenaarioita ja niiden todennäköisyyksiä voi olla kuitenkin vaikea arvioida luotettavasti.

Odotettu tuotto voidaan laskea myös rahoitusteoreettisesti ns. CAPM-mallilla, jossa arvioitu tuleva tuotto perustuu sijoituskohteen ja markkinatuoton menneiden tuottojen muutoksien, eli volatiliteettien suhteellisten muutosten vertailuun. Tätä suhdetta kuvataan beta-kertoimella. CAPM- tuoton ja muut muuttujat voi laskea esim. pankkiasiat.fi investointilaskurilla.

Odotetun tuoton laskennassa voi muutoinkin käyttää apuna historiallisten tuottojen laskentaa, mutta se ei ole tae tulevasta, kuten tavataan sanoa.

Tuottojen laskenta sijoituskohteen mukaan

Rahastotuoton laskeminen

Rahaston tuoton laskeminen ei poikkea muiden arvopaperin tuottojen laskennasta, mutta tuotossa on huomioitava mahdollisia erilaisia rahastokuluja, kuten hallinnointipalkkio, merkintäpalkkio ja lunastuspalkkio. Kaikki syövät rahastosijoituksen tuottoa.

Rahaston kulujen vaikutusta tuottoon voi laskea pankkiasia.fi:n sijoituslaskurilla.

Vuokratuoton laskeminen

Vuokratuotto lasketaan myös samankaltaisesti muiden pääomatuottojen kanssa. Vuokratuotoissa on huomioitava vastikkeet, korot, tyhjät kuukaudet ja remonttikulut, jotka kaikki syövät sijoituksen tuottoa.

Vuokratuoton laskentaa voi kokeilla pankkiasiat.fi:n vuokratuottolaskurilla.

Metsätuoton laskeminen

Metsä on myös pääomaa, joten samat tuotonlaskennan periaatteet pätevät jälleen metsätuoton laskentaan. Metsän hankinnassa ostohinta vaikuttaa tuottoon erityisen voimakkaasti, sillä metsän tuotto on varsin vakaata ja rajattua alueesta riippuen.

Metsä kasvaa arvioitua vauhtia, joka on mahdollista laskea rahamääräisesti. Tuotosta on kuitenkin vähennettävä mahdolliset korjuukulut ja istutustyöt.

Arvopaperituoton laskeminen

Arvopaperituoton laskeminen on tuottolaskennan ydintä, jota yllä käytiin läpi usealla esimerkillä. Arvopapereissakin on eroja, kuten johdannaiset, velkakirjat ja osakkeet, joiden ominaispiireet on hyvä tuntea.

Johdannaisia ovat esimerkiksi futuurit, termiinit, optiot, warrantit ja sertifikaatit, jodein arvolaskenta voi poiketa osakkeen tai velkakirjan arvon laskennasta.

Tuottolaskentoja voi tehdä esimerkiksi pankkiasiat.fi:n sijoituslaskurilla, diskonttolaskurilla tai investointilaskurilla.

Katso myös:

Miten lainan korko lasketaan?

Tunnetko erilaiset korkokäsitteet?

Korkolaskuri

Lainalaskuri

Kaikki pankkiasiat.fi laskurit