Sisäinen korko (tai korkokanta) tarkoittaa diskonttokorkoa, jolla investoinnin ja siitä saatavien tulevien rahavirtojen arvo on nolla. Toisin sanoen investoinnin nettonykyarvo on nolla. Kuten nettonykyarvo, niin myös sisäinen korko on investoinnin kannattavuuden mittari.

Jos esimerkiksi rahavirtojen nykyarvon laskemisessa käytetään WACC -korkoa, niin projektin sisäisen koron on oltava suurempi kuin diskonttaamisessa käytetty WACC, tai muu käytetty pääomakustannus, tai projektille laskettu tuottovaade, että investointi on positiivnen.

Sisäisen koron laskenta

Sisäistä korkoa ei voi laskea suoraan kaavalla, vaan se on ratkaistava. Käytännössä sisäinen korko lasketaan iteratiivisesti ohjelmalla kuten excelin valmisfunktiolla, tai kokeilemalla eri diskonttokorkoja kunnes ollaan riittävän lähellä nollaa investoinnin nettonykyarvossa.

  • Excel laskee sisäisen koron kahdella tavalla: SISÄINEN.KORKO, jos rahavirrat ovat säännölliset, tai SISÄINEN.KORKO.JAKSOTON, jos rahavirrat ovat epäsäännöllisiä.

  • Excelissä on lisäksi MSISÄINEN -funktio, joka laskee mukautetun sisäisen koron. Se antaa realistisemman kuvan, jos projektin tuloutuvia kassavirtoja oletetaan sijoitettavan uudella kannattavuusoletuksella.

  • Laskimella tai muulla taulukko-ohjelmalla on paras laskea ensin jokainen diskontattu rahavirtaerä erillisenä, summata ne alkuinvestointikulun kanssa nettonykyarvon saamiseksi ja sitten toistaa laskenta eri diskonttokoroilla kunnes nettonykyarvo on nolla.

Sisainen_korko.pngPankkiasiat.fi:n excel-pohjaisessa investointilaskurissa havainnollistettu sisäisen koron laskentaa usean esimerkin kera.

Nykyisin lainan todellinen vuosikorko lasketaan sisäisen koron menetelmällä. Tämän voi laskea investointilaskurin lisäksi usealla pankkiasiat.fi:n laskurilla, kuten korkolaskurilla tai autolainalaskurilla.

Sisäisen koron ongelmat

Sisäisen koron laskennassa voi tulla ongelmia, jos tulevat rahavirrat sisältävät useampia negatiivisia ja positiivisia eriä, eli etumerkki vaihtuu useamman kerran alkuinvestoinnin jälkeen. Esimerkiksi excel osaa huomioida tämän. Käytännössä tällöin rahavirta olisi pilkottava useampaan osaan siten, että negatiiviset erät täytetään diskonttaamalla positiiviset erät riittävän kaukaa.

Investointien tai erilaisten projektien kannattavuuslaskennassa sisäistä korkoa on kritisoitu, koska se voi antaa liian optimistisen kuvan projektin kannattavuudesta. Ei ehkä voida olettaa, että projektin kannattavuus (sisäinen korko) sopii edelleen tuotto-odotukseksi muille projekteille, kun projektin kassavirtoja sijoitetaan uudelleen sitä mukaa kun ne tuloutuvat.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.