CAPM

CAPM (Capital Asset Pricing Model) on hinnoittelumalli, jota käytetään sijoittajan tuottovaatimuksen laskentaan. Malli mittaa sijoituksen odotetun tuoton ja riskin suhteen. Muitakin tapoja tuottovaateen laskemiseen on olemassa, kuten markkinahintamalli, arbitraasimalli, beta-mallit tai sijoittajan oma arvio. CAPM-mallia voidaan käyttää melko laajasti, kuten tuottovaatimuksen ja oman pääoman kustannusten määritykseen.

Oman pääoman kustannus on tärkeä erityisesti yrityksen pääomakustannusten laskennassa, sillä yritykset käyttävät sitä rahoituksen kannattavuusarvioinnin osana. CAPM-mallin mukaisen tuottovaateen laskennassa tarvitaan riskitön korko, beta-kerroin ja odotettu markkinapreemio. Laskukaava on siten varsin yksinkertainen, mutta beta-kertoimen laskenta vaatii jonkin verran vaivaa.

CAPM: Riskitön korko + beta-kerroin * (odotettu markkinatuotto - riskitön korko).

Riskitön korko saadaan esim. valtion 10 vuoden velkakirjan tuotosta, joka esim. Suomella on ollut vuonna 2019 n. 1,1 % tasolla. Jos beta-kerroin on 1, tarkoittaa se että arvopaperin historiallinen hintaheilunta, tai volatiliteetti vastaa keskimääräistä arvopaperien hintaheiluntaa. Alle 1 arvot tarkoittavat, että arvopaperin hinta muuttuu vähemmän suhteessa markkinoihin. Yli 1 arvot tarkoittavat, että arvopaperin hinta heiluu enemmän suhteessa markkinoihin.

Markkinapreemio, eli riskittömän koron ero odotettuun markkinatuottoon nähden on ero, joka kerrotaan beta-kertoimella.

Vaikka CAPM-malli on laajasti käytetty, sen käyttöön sisältyy myös kritiikkiä. Sen etuja ovat laaja kansainvälinen käyttö, joten se toimii vertailukohtana tuottovaateen laskennalle kansainvälisessä rahoituksessa osakemarkkinoilla ja yritysrahoituksessa. 

CAPM-mallin mukaisen tuoton voi laskea esim. pankkiasiat.fi:n investointilaskurilla.

Arvopaperimarkkinasuora kuvaa CAPM-mallin riski-tuottosuhdetta graafisesti.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.