Arvopaperimarkkinasuora

Arvopaperimarkkinasuora (security market line, SML) kuvaa tuoton ja riskin suhdetta kaaviossa, jossa x-akseli on systemaattinen riski betalla mitattuna ja y-akseli markkinoiden odotettu tuotto. Arvopaperimarkkinasuora on CAPM-mallin graafisesti ilmaistu kuvaaja. Arvopaperimarkkinasuora on eri konsepti kuin pääomamarkkinasuora, vaikka se onkin tästä johdettu. Riskin mittarina on varianssin sijaan beta.

sml.pngArvopaperimarkkinasuora auttaa määrittämään, missä suhteessa sijoituksen odotettu tuotto on sen riskiin nähden, kuten myös pääomamarkkinasuora.

Oikein hinnoitellut arvopaperit löytyvät molemmilta suorakuvaajilta. Jos tuottoa on mahdollista ansaita enemmän riskiin nähden kuin arvopaperimarkkinasuora osoittaa, on kyse alfasta tai myös ylituotosta. Silloin arvopaperin riski-tuottopiste sijaitsee suoran yläpuolella, tai vastaavasti alapuolella jos sijoituksen riski-tuotto on markkinaa heikompi.

CAPM-mallin ja arvopaperimarkkinasuoran oletukset ovat samoja, kuten laskukaavakin. Suora saadaan piirrettyä, kun lasketaan odotettu tuotto kaikille positiivisille beta-kertoimille, käyttäen rajoitteena positiivista markkinoiden riskipreemiota.

Arvopaperimarkkinasuora on suora, koska riski ja tuotto kasvavat lineaarisesti, eli suurempi tuotto tarkoittaa myös suurempaa riskiä. Suoran kulmakerroin on beta ja sen määrittää markkinariskipreemio, eli odotetun markkinatuoton ja riskittömän koron erotus.

 

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.