Odotettu tuotto tarkoittaa tuottoa, joka arvioidaan saatavan sijoitukselle tulevaisuudessa. Odotettu tuotto voidaan laskea eri tavoilla käyttötarkoituksesta riippuen ja se voi olla positiivinen tai negatiivinen.

Esimerkiksi odotettu tuotto voidaan laskea yksinkertaisesti historiallisten tuottojen aritmeettisena keskiarvona:

Aikasarjan perusteella laskettava odotettu tuotto (5% + 3 % + 1 %) / 3 = 3 %.

Odotettu tuotto voidaan laskea myös arviomalla erilaisia todennäköisyyksiä:

Sijoittaja odottaa saavansa 50 % todennäköisyydellä 10 % tuoton, 30 % todennäköisyydellä 12 % tuoton ja 20 % todennäköisyydellä 8 % tuoton, joten odotettu tuotto laskettaisiin näiden kolmen tuottoskenaarion todennäköisyyksillä painotettuna: (0,50 * 0,10) + (0,30 * 0,12) + (0,20 * 0,08) = 0,102 eli sijoittajan odotettu tuotto on 10,2 %.

Todennäköisyyksien sijasta voitaisiin käyttää myös osuuksia, eli esim. portfolio muodostuu kolmesta sijoituksesta, joista yhden osuus olisi 50 % ja tuotto-odotus 10 %, toisen osuus 30 % ja tuotto-odotus 12 % jne. jolloin päästäisiin portfolion odotettuun tuottoon. Näin voidaan laskea odotettu tuotto mille tahansa sijoitukselle, joka koostuu joko skenaariotodennäköisyyksistä tai portfolio-osuuksista, kunhan kaikkien todennäköisyyksien tai osuuksien painojen summa on 100 %.

Odotettu tuotto voi koostua useasta osasta kuten osingoista, arvonnoususta tai näiden yhdistelmistä riippuen sijoituksesta. Esimerkiksi aloittava yritys voi kasvaa pitkällä aikavälillä luoden arvoa toiminnalleen, se listautuu, osakkeen hinta muuttuu markkinoilla ja lopulta se voi alkaa maksaa osinkoa. Sijoittajia tulee mukaan eri vaiheissa omine odotuksineen, jotka voivat pohjautua lyhyeen arvospekulaatioon, tasaiseen osinkovirtaan tai uskoon yhtiön kykyvystä luoda uutta liiketoimintaa pitkällä tähtäimellä.

Odotetun tuoton arvioiminen voi olla hankalaa. Historia ei ole tae tulevasta tuotosta, mikä onkin tavallisin kritiikki odotettua tuottoa vastaan. Formaalimpi ja teoreettisempi tapa laskea odotettu tuotto on CAPM-malli.

Odotettua tuottoa käytetään monissa sijoittamisen tai rahoitusteoreettisissa laskennoissa, kuten tuottovaateessa, tai tuottopohjaisissa mittareissa. Esimerkiksi Sharpen luku voidaan laskea odotetulla tuotolla toteutuneiden tuottojen sijaan. Odotetun tuoton ja riskittömän koron erotusta sanotaan ylituotoksi.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.