Tuotto

Tuotto on aikajaksolle ilmaistu arvonmuutos, joka ansaitaan sijoitetulle pääomalle. Tuotto voidaan ilmaista euromääränä tai prosenttina, vaikka jälkimmäistä käytetään useimmin koska se on vertailukelpoisempi kahden tai useamman sijoituskohteen välillä.

Tuotto on sijoituskohteen hintamuutos suhteessa sen edellisen aikajakson hintaan, tai sijoitusvarallisuuden muutos alkuhetkeen nähden.. Tuotto voi realisoitua positiivisena tai negatiivisena.

Tuoton laskenta

Esimerkiksi 100 € sijoituspääomalle saadaan 10 euroa tuottoa vuoden aikana, eli pääoma kasvaa 10 % 110 euroon. Seuraavana vuonna arvo laskeekin 105 euroon, eli tuotto on (105 - 110) / 110 * 100 = -5 %. Kun sijoituskohteen arvo muuttuu aikajaksoa kohti, niin saadaan tuottosarja joka esimerkissä olisi +10 %, -5 % ja voisi jatkua vuosia eteenpäin vastaavasti. Yleisesti tuotto saadaan:

tuottokaava.png

Kaavassa h on nykyhinta ja h(t-1) edellinen hinta. Kaavaan voitaisiin lisätä yläriville nimittäjään myös osinko osaketta kohden, jos osake tätä maksaa. Osinkoa maksavan osakkeen täsmällisempi tuotto voidaan laskea oikaistuna tuottona.

Tuottojen aikasarjoissa tuottoprosentti voitaisiin laskea myös logaritmisena tuottona, joka usein tehdään tuottosarjoille koska se huomioi eksponentiaalisen kasvun ja on symmetrinen.

Tuotto vs. hinta

Siinä missä pelkkiä hintoja voisi olla vaikea vertailla, on tuoton avulla vertailu helpompaa. Esimerkiksi osakkeen A hinta muuttuu 180 eurosta 198 euroon ja osakkeen B hinta 15 eurosta 16,5 euroon, niin kummalla on parempi tuotto? Rahamääränä A on kasvanut 18 euroa ja B 1,5 euroa. Mutta molempien tuotto on 10 % eli samanarvoinen. Näin ollen saataisiin tuottona sama rahamäärä, jos ostettaisiin 1 kpl osaketta A tai 12 kpl osaketta B.

tuottohinta.png

Tuotto voidaan laskea myös kumulatiivisesti kokonaistuottona, eli edellisessä esimerkissä 100 x (1,1) x (0,95) = 104,5 euroa tai 4,5 % kahden vuoden aikana. Ei siis 10 % - 5 % = 5 %, koska pelkkä tuottoprosentin summaaminen tai keskiarvo ei kerro mitä tapahtuu pääomalle. Tämä johtuu siitä, että ansaitulle tuotolle ansaitaan tuottoa, eli koronkorkoa. Tai vastaavasti, voidaan menettää. Tämän vuoksi sanotaan, että aritmeettinen tuotto on epäsymmetrinen.

Tuottoa voidaan saada yhdestä tulolähteestä tai useammasta, jolloin sijoituksen kokonaistuotto voi koostua esimerkiksi sijoituksen arvonnoususta ja osinkotuotosta. Useammasta osasta koostuva tuotto, tai tuotolle ansaittava uusi tuotto voidaan laskea myös efektiivisenä tuottona koko sijoitusajalle, mikä viittaa sijoitusajan kokonaistuottoon.

Jos esimerkin sijoitukselle saataisiinkin tappion sijaan toisena vuonna ylimääräinen osinko 10 %, olisi kokonaistuotto efektiivisesti (1 + 10 %)^2 – 1 = 21 %.

Oikaistu tuotto

Mihin tuottoa tarvitaan?

Tuoton käsitettä käytetään perusmuodossa mittaamaan sijoituksen tai investoinnin voitollisuutta, mutta sitä voidaan käyttää monin eri tavoin muunnoksina, esimerkiksi tehokkuusmittarina kuten ROI. Tuottosarjoja tarvitaan esimerkiksi osakkeen volatiliteetin tai varianssin laskennassa, jotka ovat keskeisiä riskimäärityksen mittareita tai osia.

Kannattavuuslaskelmiin perustuen sijoitukselle voidaan asettaa tuottovaatimus, jonka pitää ylittyä, jotta sijoitus hyväksytään. Tällainen raja on esimerkiksi sisäinen korko.

Sijoituspäätöksiä voidaan tehdä myös odotetun tuoton mukaan, esimerkiksi CAPM-malliin perustuen.

Tuottolaskuja voi kokeilla tuottolaskurilla.

Tuoton laskemisesta voi lukea lisää artikkelista sijoituksen tuoton laskeminen.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.