Markkinariski

Markkinariski eli systemaattinen riski tarkoittaa tappiomahdollisuutta, joka johtuu koko markkinoihin vaikuttavista tekijöistä, eikä rajoitu yhteen sijoittajaan, yritykseen tai toimialaan. Markkinariskin alatyyppeihin kuuluvat korkoriski, valuuttariski, raaka-aineriski ja jossain määrin yleinen osakemarkkinariski.

Markkinariskiltä ei voi täysin suojautua hajauttamalla sijoituksia tai ostamalla johdannaissuojaa, sillä markkinariskien vaikutukset voivat olla erittäin laajoja. Johdannaissopimuksilla markkinariskiä voidaan kuitenkin rajatusti pienentää.

Markkinariskiä voidaan mitata sijoituksen beta-kertoimella. Se on markkina- ja sijoitustuoton regressiosuoran kulmakerroin.

Markkinariskin vaikutukset

Markkinariski on tietty osa hintamuutoksista eli volatiliteetista. Markkinoiden laajuiset korkojen, valuuttojen tai muiden hintojen muutokset muuttavat tuottoa joko positiiviseksi tai negatiiviseksi. Riippuen sijoituksen tyypistä, eri markkinariskeille on erisuuruinen altistus. markkinariski.pngLainaajalle korkoriski voi olla merkittävin, kun laivayhtiön kannattavuudelle taas öljynhinta ja sijoittajalle kaikki merkittävät markkinatapahtumat.

Esimerkiksi sijoittaja ostaa ulkomaisia osakkeita 3 vuodeksi, jonka jälkeen ne myydään ne hinnasta riippumatta. Ostohetkellä kotimaanvaluuttaa vaihdetaan ostoa vastaava määrä ulkomaanvaluutaksi, jolla osto tehdään. Kolmen vuoden päästä osakkeet myydään ja ulkomaanvaluutta vaihdetaan takaisin kotimaanvaluutaksi. Sijoittaja on altistunut osakkeenhinta- ja valuuttakurssiriskille, jotka kumpikin voivat tuottaa tappiota.

Sijoitusten riskiä voi pienentää hajauttamalla niitä useaan kohteeseen, mikä laskee salkun sijoituskohtaista riskialtistusta, mutta markkinariski jää aina jäljelle. Esimerkin mukaan eri osakkeita olisi voitu ostaa useita, joten yhden osakkeen negatiivinen tuotto ei välttämättä veisi vielä koko sijoitusportfolion tuottoa negatiiviseksi. Valuuttariski ja maan osakemarkkinariski vaikuttaisivat silti koko sijoitukseen.

Markkinariskin suojaaminen johdannaisilla toisi tilalle vastapuoliriskiä, joten riskiltä ei voi kokonaan suojautua. 

Systemaattinen riski ja sijoituskohtainen riski

Markkinariski on riskin toinen peruskomponentti, jota ei voida hajauttaa pois. Sellaista riskiä, joka voidaan hajauttaa pois, kutsutaan yrityskohtaiseksi riskiksi, idiosynkraattiseksi riskiksi, yksittäisriskiksi, spesifiseksi riskiksi tai epäsystemaattiseksi riskiksi. Markkina- ja yksittäisriski ovat kaksi sijoitusriskin eli volatiliteetin pääkomponenttia.

Markkinariskimittarit ovat keskeisiä myös odotetun tuoton  tai tuottovaatimuksen laskennassa, kuten CAPM-mallissa.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.