Beta

Beta tai beta-kerroin on sijoitusten arvonmäärityksessä käytetty riskikerroin. Se kertoo sijoituksen tuottojen hintaherkkyydestä suhteessa markkinariskiin. Beta-kertoimen perusarvo tai vertailuarvo on 1, mikä tarkoittaa, että sijoituksen tuotto muuttuu samanarvoisesti suhteessa kaikkien vertailtavien sijoitusten markkinahintoihin. Toisin sanoen, jos kaikki markkinoilla olevat verrannolliset sijoituskohteet olisivat samassa salkussa ("markkinaportfoliossa"), muuttuisi sijoituksen tuotto samoin tähän markkinaportfolioon verraten.

Jos beta olisi alle 1, olisi sijoituksen hintamuutos vähemmän herkkä markkinaportfolion muutoksille kuin muut sijoitukset keskimäärin. Jos beta olisi yli 1, muuttuisi sijoituksen tuotto keskimäärin enemmän markkinaportfolioon verraten. Negatiivinen beta on myös mahdollinen, mikä tarkoittaisi että sijoituksen tuotto muuttuisi vastakkaisesti markkinaportfolioon nähden. Negatiivinen beta on verrattain harvinainen, mutta esim. joillakin johdannaisilla beta voi olla vahvan negatiivinen.

Beta-kerroin on olennaisin osa CAPM-mallin osakkeen tuottovaatimuksen laskennassa. Beta kertoo suhteellisesta riskistä, jota ei voida hajauttaa pois millään keinoilla. Se ei tarkoita riskiä yksittäiselle sijoitukselle pelkästään, kuten volatiliteetti, vaan suhteessa vertailuportfolioon, joka voi olla kaikkien sijoitusten markkinaportfolion sijaan jokin muu verrokkiportfolio. Esimerkiksi kullan hintaa ei kannata välttämättä verrata markkinaportfolioon, jossa on osakkeita, velkakirjoja tai kiinteistöjä, vaan muihin jalometalleihin tai niiden kaivososakkeisiin tms. Betan perusarvo on kuitenkin 1, johon sijoitusta verrataan. Luku 1 ja siihen vertailu riippuu siten toimialasta, markkinasta tms.

Miten beta lasketaan?

Beta on tilastollisesti laskettava luku, joka lasketaan sijoituskohteen ja vertailuindeksin menneistä hinnoista tuottovaihteluna. Se tarkoittaa tilastollisesti korreloivaa riskiä suhteessa vertailuriskiin, eli markkinaportfolioon. Laskemiseen tarvitaan sijoituskohteen hintahistoria halutulta jaksolta, josta lasketaan varianssi ja kovarianssi vertailuindeksin kanssa. Beta-kertoimia on yleisesti saatavilla esim. arvopaperivälittäjiltä, joten niiden laskeminen itse ei ole välttämätöntä. Betan voi laskea itsekin esim. excel-ohjelmalla, jos osakkeen ja vertailuindeksin hintadataa on saatavilla. Valmis laskentamalli löytyy esim. pankkiasiat.fi:n investointilaskurista.

Beta voidaan kuitenkin laskea eri aikaväleillä eri aikajaksoille, joten itse laskettuna saadaan arvo joka kuvastaa parhaiten omaa sijoitushorisonttia tai käyttötarkoitusta. Beta voidaan laskea esim. tunti-, päivä-, viikko-, kuukausi- tai vuositasolla halutulle aikajaksolle. Valitulla aikajaksolla on väliä sikäli, että sisältääkö laskettava väli jotain erityisiä tapahtumia, jotka voivat vääristää laskentaa, kuten suuret hintapiikit. Itse laskettuna beta-kertoimen arvoon voi siten käyttää omaa harkintaa, mitä markkinoihin vaikuttavia tapahtumia siihen sisällytetään.

Muita keskeisiä markkinoilla käytettäviä riskimittareita ovat volatiliteetti ja VaR -laskentaan perustuvat mittarit kuten taloudellinen pääoma.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | ä | ö |

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.