Optio on johdannainen ja arvopaperi, joka antaa oikeuden ostaa tai myydä kohde-etuutta tiettyyn hintaan. Kohde-etuus voi olla esimerkiksi osake, korko, valuutta tai toinen johdannainen. Esimerkiksi osakeoptio on johdannainen, jonka arvo johdetaan kohde-etuuden kuten osakkeen markkinahinnasta.

Optio on oikeus kaupan tekemisestä tiettynä hetkenä ja tiettyyn hintaan, mutta se on usein myös jälkimarkkinakelpoinen, eli optiolla voidaan käydä kauppaa pörssissä tai johdannaispörssissä. Sitä ei ole välttämätöntä pitää option osoittamaan kaupantekohetkeen asti, jos optio on noteerattu jälkimarkkinoilla.

Erilaiset optiot

Optio, toisin kuin sen alla oleva kohde-etuus, ei anna oikeutta osallistua yhtiön päätöksentekoon vaan se antaa vain oikeuden kohde-etuuden ostamiselle tai myymiselle kuten optiosopimuksessa on määritetty. Optiot voivat erot merkittävästi toisiinsa nähden useiden tekijöiden perusteella, mutta ne jakautuvat kahteen päätyyppiin. Osto-optioon, joka antaa oikeuden ostaa kohde-etuutta ja myyntioptioon, joka antaa oikeuden myydä kohde-etuutta tiettyyn hintaan. Optiot eroavat yleensä seuraavilla tavoilla:

  • Osto-optio ("call") tai myyntioptio ("put).

  • Amerikkalainen optio antaa oikeuden lunastaa kohde-etuus milloin tahansa option voimassaoloaikana, eurooppalainen optio vain eräpäivänä (optioilla ei ole nimestä huolimatta tekemistä Euroopan tai Amerikan kanssa).

  • Pörssissä kaupattava optio tai "tiskin yli" -optio (OTC eli over-the-counter -optioilla käydään kauppaa OTC-markkinoilla, eli pörssin ulkopuolella. Ne ovat kahdenvälisiä optiosopimuksia, jossa pankki on yleensä välittäjänä).

  • Kohde-etuuksia voi olla useita erilaisia, kuitenkin suurin osa on osakkeille, valuutoille tai raaka-aineille.

  • Työntekijäoptiot, jotka antavat oikeuden ostaa yhtiön osaketta tietyillä ehdoilla, toimivat yleensä lisäkannusteena palkkauksen lisäksi. Näiden kehitys voi olla sidottu yhtiön osakekurssiin tai työsopimuksen kestoon yms.

  • Optiot voidaan lunastaa käteisellä tai kohde-etuudella itsellään. Käteislunastusta käytetään lähinnä silloin, kun kohde-etuus olisi erityisen hankala toimittaa.

  • Eksoottiset optiot, joiden arvo määrittyy usein monimutkaisten matemaattisten mallien kautta. Nämä optiot ovat ns. standardisoimattomia ja useimmiten ne ovat OTC-optioita. Tällaisia optioita ovat esim. binäärioptiot, valintaoptiot, rajaoptiot ja kerrannaisoptiot.

Optiopositiotyyppejä on 2 pääasiallista ja 2 näiden käännöstä. Pääasialliset ovat tavallinen osto- ja myyntioptio, sekä näiden käännökset myyty osto-optio sekä myyty myynti-optio. Kaikkia näitä voi yhdistellä erilaisissa optiostrategioissa.

Osto-optio

Sijoittaja ostaa osto-option 0,5 eurolla eli preemiolla, kun osakkeen kurssi on 55 euroa. Option toteutushinta (strike price) on 58,5 euroa, eli osakkeen on noustava tämän yli ennen kuin se on toteutuskelpoinen. Sijoittaja tekee voittoa vasta kun osakkeen kurssi nousee yli 59 euron, sillä option hinta on lisättävä toteutushinnan päälle. Jos osakkeen kurssi jää alle 58,5 euron option eräpäivään mennessä, se raukeaa arvottomana ja sijoittajan tappio on maksimissaan preemion suuruinen eli 0,5 euroa.

osto-optio.png

Myyty osto-optio

Myyty eli asetettu osto-optio tarkoittaa, että sijoittaja uskoo osakkeen hinnan laskevan. Riski on periaatteessa rajaton siihen asti kun osakkeen hinta vain voi nousta, mutta voitto on maksimissaan preemion suuruinen. Tämä optiopositiotyyppi sopii käytettäväksi erilaisissa optiostrategioissa, jossa riskiä halutaan rajata yhdessä preemion ansaitsemisen kanssa.

myyty-osto-optio.png

Myyntioptio

Sijoittaja ostaa myyntioption 0,5 eurolla, kun osakkeen kurssi on 59 euroa. Toteutushinta on edelleen 58,5 euroa, mutta nyt osakkeen hinnan on laskettava tämän alle ennen kuin optio on toteuttamiskelpoinen. Sijoittaja tekee voittoa vasta kun osakkeen kurssi laskee alle 58 euron, sillä option hinta on vähennettävä toteutushinnasta. Jos osakkeen hinta pysyy eräpäivään asti yli 58,5 eurossa, raukeaa optio arvottomana ja sijoittaja menettää vain optiosta maksamansa preemion.

myyntioptio.png

Myyty myyntioptio

Myyty eli asetettu myyntioptio tarkoittaa, että osakkeen arvon uskotaan nousevan. Sijoittaja saa voittoa maksimissaan preemion verran, mutta riski on rajoittamaton siihen saakka kuin osake voi vain laskea. Myydyn osto-option tavoin tämä optiopositiotyyppi sopii käytettäväksi erilaisissa optiostrategioissa, jossa riskiä halutaan rajata yhdessä preemion ansaitsemisen kanssa.

myyty-myyntioptio.png

Option arvo

Vaikka optiot ovat out-of-the-money, eli toteutushinta ei ole ylittynyt (tai myyntioptioilla alittunut), niillä voidaan silti käydä kauppaa jos ne ovat jälkimarkkinakelpoisia. Option hinta on nollaa suurempi aika-arvon vuoksi.

Kuitenkin mitä lähempänä option erääntymispäivä on ja mitä kauempana ne ovat toteutushinnan ulkopuolella, sitä vähemmän niiden arvo on, koska todennäköisyys pienenee sille että ne voidaan toteuttaa. Vastaavasti mitä kauempana ne ovat in-the-money, eli toteutushinnan sisäpuolella, sitä enemmän niiden arvo on.

Option hinta koostuu luontaisesta arvosta ja aika-arvosta. Luontainen arvo on kohde-etuuden hinta vähennettynä toteutushinnalla. Aika-arvo kuitenkin laskee koko ajan option eräpäivää kohti. Option hinta ei siten ole lineaarinen suhteessa kohde-etuuden hintaan.

Optioiden hinnoittelu

Optioista maksettava hinta on preemio kohde-etuuden osto-oikeudesta, mutta se on alttiina kohde-etuuden arvonmuutoksille suhteessa toteutushintaan, mutta myös aika-arvolle.

Pankkiasiat.fi:n optiohintalaskurilla voi kokeilla optiohintojen laskemista Black-Scholes (osakeoptiot) ja Garman-Kohlhagen (valuuttaoptiot) hinnoittelumalleilla. Malli laskee myös optioiden aiheuttaman diluution vaikutuksen, sekä ns. "kreikkalaiset", eli optiomuuttujien kuten kohde-etuuden hinnan ja volatiliteetin muutosten aiheuttamat herkkyydet.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.