Solvenssilla voidaan tarkoittaa kahta asiaa, vakuutusyhtiöiden vakavaraisuussääntelyä (Solvenssi II), tai rahoituksessa yleisimmin yritysten maksukykyä. 

Solvenssi tarkoittaa pidemmän ajan maksukykyä, kun likviditeetti viittaa lyhyemmän ajan maksukykyyn. Yleisesti markkinoilla lyhyenä aikana pidetään alle vuoden mittaista omaisuutta tai vastuita ja pidempiaikaiset ovat yli vuoden mittaisia. 

Yrityksillä solvenssi kertoo kyvystä selvitä pidemmällä aikavälillä maksuvelvoitteista. Solvenssia voidaan analysoida tilinpäätöksestä johdetuilla tunnusluvuilla. Yleensä likviditeettiä ja solvenssia analysoidaan samaan aikaan sekä lyhytaikaisena että pitkäaikaisena maksukykynä, sillä toinen voi olla riittävä kun toinen taas ei.

Solvenssin määritys

Yksinkertaisimmillaan solvenssista voi kertoa oma pääoma, eli yrityksen varat miinus velat. Jos velkaa on enemmän kuin varoja, on yrityksen oma pääoma negatiivinen, eli yritys on periaatteessa insolvenssissa eli maksukyvytön. Se voi mahdollisesti vielä toimia jonkin aikaa, jos likviditeettiä on jäljellä käyttöpääoman pyöritykseen. Nopeasti laskettuna tästä kertoo lyhytaikaisten velkojen vähentäminen lyhytaikaisista varoista.

Solvenssille on myös oma tunnusluku  (solvency ratio) : (Nettotulos + poistot ja arvonalentumiset) / Velat

Myös muita tunnuslukuja voi käyttää solvenssianalyysissä, kuten esimerkiksi omavaraisuusaste, velan suhden kiinteään omaisuuteen, velan suhde omaan pääomaan tai velan suhde käyttökatteeseen.

Tiettyjä tunnuslukuja tulisi tulkita saman toimialan sisällä, kuten käyttökatteeseen pohjautuvat tunnusluvut. Jos tunnusluku tai -luvut ovat selvästi heikompia kuin toimialaverrokeilla, voi tämä olla vahva signaali yrityksen tulevista maksuongelmista.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.