Käyttöpääoma

Käyttöpääoma (eng. working capital, net working capital, NWC) on yrityksen taseen lyhytaikaisen operatiivisen omaisuuden ja velan erotus, eli nettoluku. Käyttöpääoman muutos viittaa eri asiaan ja ilmoitetaan kassavirtalaskelmassa. 

Käyttöpääoman tarkoitus on yrityksen ydinliiketoiminnan pyörittäminen. Käyttöpääoma kertoo yrityksen likviditeetistä ja kuinka paljon ydinliiketoimintaan sitoutuu rahaa. Se kertoo rahamäärän, joka yritykselle jää ydinliiketoiminnastaan välittömiin menoihin, kuten tavaroiden ja raaka-aineiden hankkimiseen.

Positiivinen käyttöpääoma kertoo, että yrityksellä jää riittävästi rahaa ydinliiketoiminnan pyörittämiseen ja kasvuun. Negatiivinen käyttöpääoma kertoo, että rahaa ei jää rittävästi ja toimintaa on myös rahoitettava kassasta, luotolla tai joskus osakeannilla. Tällöin puhutaan usein käyttöpääomarahoituksesta.

Positiivinen käyttöpääoma ei ole aina hyvä asia, eikä vastaavasti negatiivinen huono asia. Positiivinen käyttöpääoma voi joskus kertoa, että liiketoiminta ei vedä riittävästi, jolloin vaihto-omaisuus alkaa kertyä. Negatiivinen käyttöpääoma voi taas kertoa, että yrityksen myynti kasvaa vauhdikkaammin kuin myynnistä saatavat tulot. On myös aloja kuten risteily- tai lentoyhtiötoiminta, joilla asiakkaat maksavat yhtiölle ennakkoon ennen hankintojen maksua, mikä aiheuttaa alalle tyypillisen negatiivisen käyttöpääoman.

Käyttöpääoman laskenta

Yrityksestä riippuen käyttöpääoma voidaan laskea hieman eri tavalla. Kuitenkin operatiiviseen lyhytaikaiseen omaisuuteen luetaan yleisesti ainakin erilaiset myyntisaamiset, osatuloutussaamiset ja vaihto-omaisuus. Lyhytaikaista velkaa ovat taas ostovelat tai muut operatiiviseen toimintaan liittyvät lyhytaikaiset korottomat velat ja yritykselle maksetut ennakkomaksut.

Kaikki lyhytaikainen omaisuus tai velka ei kuulu käyttöpääomaan, kuten kassavarat, sijoitukset tai korolliset velat, vaikka monissa lähteissä käyttöpääoman laskentakaava ilmoitetaan yksinkertaisesti lyhytaikaiset varat miinus velat. Yritykset eivät itse laske näin käyttöpääomaa. Kannattaakin puhua mieluummin lyhytaikaisesta operatiivisesta velasta tai saamisista.

Käyttöpääoma = Lyhytaikaiset operatiiviset saamiset - lyhytaikaiset operatiiviset velat

Tai,

Käyttöpääoma = Myyntisaamiset + vaihto-omaisuus + osatuloutusten saamiset - ostovelat - saadut ennakot

Ja

Käyttöpääoma-% = Käyttöpääoma / 12 kk liikevaihto x 100

Lyhytaikaisten operatiivisen saamisten  kasvu tarkoittaa kasvanutta rahan käyttöä ja lyhytaikaisen operatiivisen velan kasvu tarkoittaa rahan käytön vähentämistä. Yleistäen yritykset pyrkivät tehostamaan myyntisaamisten perintää ja viivästämään ostovelkojen maksua.

Käyttöpääomaprosenttia voidaan käyttää liiketoimintaprojektioihin tai vertailuun toimialan muiden yritysten kesken.

Esimerkki:

  • Yritys A: Myyntisaamiset 200, vaihto-omaisuus 200 ja ennakot 700
  • Yritys B: Myyntisaamiset 200, vaihto-omaisuus 200 ja ostovelat 700

Yritys A:n  käyttöpääoma on 200 + 200 - 700 = -300 ja myös yritys B:n 200 + 200 - 700 = -300. Yritys A:n aseman voi nähdä vahvempana, koska se on jo saanut rahan sisään yritykseen ennakoina, vaikka ei ole vielä toimittanut tavaraa tai palvelua. Yritys B:llä on sen sijaan ostovelkaa maksettavaksi tulevaisuudessa tavaroista, jotka se on jo saanut. Siten käyttöpääoman etumerkkiä tärkeämpää on sen selitys.

Kun käyttöpääomaa sitoutuu yrityksen toimintaan kasvavaan tahtiin, se voi tarvita käyttöpääoman rahoitusta. Tällaisia keinoja voi olla useita, mutta pienemmissä yrityksissä tyypillisimpiä ovat luotolliset tilit ja factoring.

 

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.