Tuottojen hintahistorian ja -jakauman laskenta sekä jakaumasta lasketun value-at-risk -mittarin, eli VaR:in laskenta kertoo tietyn osakkeen maksimiriskin tietyllä todennäköisyydellä. Oheisessa laskentapohjassa on yhden osakkeen esimerkki tuottojakauman määrittämiseen ja siitä myös VaR-mittarin laskemiseen.

Esimerkki ei vaadi normaalijakauman oletusta, koska siinä käytetään historiallista lajiteltua tuottohistoriaa. Kuitenkin pohjassa osakkeen hinnoista on laskettu tuotot sekä tuottoina, että logtuottoina näiden erojen selventämiseksi. Logtuottojen ajatellaan noudattavan normaalijakaumaa, siinä missä hinnat itse ovat lognormaalisti jakautuneita (hinnat lognormaalisti -> logtuotot normaalisti). Tuottojen laskentatapa muuttaa myös niiden jakauman muotoa ja siten myös riskin määritystä.

Historiallinen VaR on helppo, tunnettu ja kohtuullisen luotettava menetelmä laskea arvopaperille riskitaso. Muita menetelmiä ovat varianssi-kovarianssi-VaR, joka vaatii sopivan tuottojakaumaoletuksen, sekä Monte Carlo -simulaatio, joka on varma mutta vaativampi laskettava. Kaikissa tavoissa on etunsa ja puutteensa. Historiallinen VaR on usein tapa, jota käytetään useimmin ja se toimii myös vertailukohtana.

Lue esimerkki artikkelista osakkeen hintahistoria riskin ja tuoton selittäjänä.

Pohjassa on valmiita esimerkkejä ja kuvioita selityksineen.

Voit ladata excel-pohjan ao. linkistä.

Lataa tuottojakama-VaR