Pääomavaade tarkoittaa riittävää pääomaa olennaisten riskien varalle. Pääomavaateella tarkoitetaan usein Basel-säännöstön mukaista regulatiivista vaadetta, jota myös EU:n pankkisääntely velvoittaa noudattamaan omien periaatteidensa mukaan. Pääomavaateella on kuitenkin muitakin merkityksiä.

Sisäinen ja ulkoinen pääomavaade

Taloudellinen pääoma on sisäinen pääomavaade ja siten eri asia kuin regulatiivinen, ”ulkopuolinen” pääomavaade. Molemmissa on kuitenkin sama periaate, eli pääomaa on oltava riittävästi olennaisia riskejä vastaan. Keskeinen ero liittyykin siihen, kuinka riskit lasketaan ja mitä on luettava riskiksi, jota varten pääomia vaaditaan.

Sisäisesti laskettua pääomavaadetta käytetään rahoitus- tai sijoitustoimintaa harjoittavissa yrityksissä oman liiketoiminnan ohjaamiseen riskiperusteisesti, kun regulatiivisen pääomavaateen tarkoituksena on enemmän yhteiskunnan talouden ja vakauden turvaaminen. Sisäisen pääomavaateen ajatellaan olevan yrityksen kannalta paremmin todellista riskiä kuvaava, sillä yritys voi paremmin huomioida yksityiskohdat ja erityispiirteet riskien laskennassa. Taloudellinen pääomavaade voidaan laskea esimerkiksi VaR-menetelmällä, jolla saadaan luottoriskin määrää kuvaava summa.

Regulatiivisen pääomavaateen laskemiseen on olemassa valmiit periaatteet ja säädökset kunkin maan pankkivalvontaviranomaisilla, jotka yleisimmin noudattavat Basel-säännöstöä kehittyneissä maissa. Ideana on laskea riskipainotettujen vastuiden määrä, jolla jaetaan yrityksen "Tier 1" tai "Tier 2" perusteinen oman pääoman määrä. Tuloksena on vakavaraisuussuhde, jolle on asetettu pankkivalvonnassa minimimäärät. Siten regulatiivinen pääomavaade viittaakin juurikin tarvittavaan pääomamäärään, jolla tämä vakavaraisuusvaatimus täytetään.

Pankkitoimintaa harjoittavilla yrityksillä regulatiivinen pääomavaade ohittaa taloudellisen pääomavaateen, eli regulatiivinen vaade osoittaa minimissään tarvittavan oman pääoman määrän aina. Nämä eivät kuitenkaan sulje toisiansa pois, vaan niitä tarvitaan eri tarkoituksissa. Käytännössä taloudellinen pääoma voi olla regulatiivista pääomaa suurempi tai pienempi. Silloin pääomaa vaaditaan periaatteessa jomman kumman osoittama suurempi määrä. Jos pankkivalvonnan säädöksiä ei tarvitsisi noudattaa, yritys käyttäisi vain taloudellista pääomavaadetta.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.